Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne zebranie Sprawozdawcze ROD im. Zielony Jawor odbyło się w dniu 09.04.2016r w Domu Działkowca Hefajstos w Jaworze    godz. 16.30 – drugi termin.

Zebranie z uwagi na niską frekwencję odbyło się zgodnie z §61.ust. 2 statutu PZD w drugim terminie.

Czas oczekiwania na rozpoczęcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego w drugim terminie wykorzystano na dyskusję odnośnie dalszych planów rozwoju ogrodu.

Zebranie w drugim terminie otworzył Prezes Zarządu ROD im. „Zielony Jawor”

kol. Wojciech Borkowski, który przywitał kol. Helenę Rokicką przedstawicielkę Zarządu Okręgowego PZD oraz zebranych działkowców .

Prezes Zarządu w imieniu Zarządu ROD zaproponował zebranym, aby na Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczego powołać kol. Kamila Dunaja. W związku z brakiem innych propozycji , zatwierdzono jednogłośnie zgłoszoną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zielony Jawor”.

Dalszą część zebrania poprowadził kol. Kamil Dunaj

Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawił Protokół Komisji Mandatowej Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zielony Jawor”. W zebraniu uczestniczy 50 członków ROD co stanowi 25, 51%.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił zebranym projekty uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczego w następujących sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu ROD „Zielony Jawor” w 2015roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr.06/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Zielony Jawor” zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu ROD za 2015 rok.

– uchwalenie planu pracy na 2016 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 07/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego przyjęło jednogłośnie plan pracy na 2016 rok.

– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr.08/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego zatwierdziło jednogłośnie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

-w sprawie preliminarzy finansowych na 2016 rok.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 09/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego przyjęło jednogłośnie preliminarze finansowe na 2016 rok.

– w sprawie wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminów ich wnoszenia 2016 roku.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 10/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego uchwaliło jednogłośnie wysokość opłat i terminów :

 • – opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w kwocie 22 gr od m2 .
 • – opłata za wywóz śmieci w kwocie 6 zł. od działki.
 • – opłaty ogrodowe działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30.06.2016 roku.

– w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego p/n „Elektryfikacja Ogrodu”.

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 11/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego uchwaliło zwykłą większością głosów wysokość partycypacji finansowej w kosztach realizacji zadania przypadającej na jednego działkowca ROD „Zielony Jawor” w wysokościach i terminach wpłat:

– 100 zł na rok 2016 – termin wpłaty do 30.09.2016r.

– 100 zł na rok 2017 – termin wpłaty do 31.03.2017r.

– 100 zł na rok 2018 – termin wpłaty do 31.03.2018r.

– 100.34 zł na rok 2019 – termin wpłaty do 31.03.2019r.

Prace przypadające na jednego działkowca ustala się w ilości 4 godziny przy wartości (1 godziny pracy ) 10 zł. co daję kwotę 40 zł. Prace te będą wykonywane w latach 2016-2019. Za podjęciem uchwały 43 głosów, przeciw 5 głosów, wstrzymały się 0 głosy.

– w sprawie powołania komisji nadzoru projektu p/n „Elektryfikacja Ogrodu” dla ROD„Zielony Jawor” w Jaworze na lata 2016-2019 .

Walne Zebranie Sprawozdawcze Uchwałą nr. 12/04/2016 Walnego Zebrania Sprawozdawczego powołało komisję nadzoru w składzie:

Przewodniczący Komisji – Jan Bartoń

Członek Komisji – Jan Skotnicki

Członek Komisji – Wojciech Borkowski

Członek Komisji – Kazimierz Kotek

Członek Komisji – Przemysław Czum

Powołana komisja nadzoru będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania inwestycyjnego jakim jest „Elektryfikacja Ogrodu”.

Zarząd ROD dziękuję serdecznie za udział działkowiczów na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym.

 

 

This entry was posted on 21 kwietnia 2016.

Walne Zebranie Sprawozdawcze

 

                                                                             ZAPROSZENIE

 

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Które odbędzie się w dniu 09.04.2016r.

w  Domu Działkowca ROD „Hefajstos” w Jaworze ul. Słowackiego

Początek obrad

w I terminie godz. 16.00

*w II terminie godz. 16.30

 

* Zgodnie z § 62 ust.1 statutu PZD, uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie co najmniej pół godziny później są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu.

 

Członek Zarządu ROD                                   Prezes Zarządu ROD

Józefa Juracka                                                Wojciech Borkowski

 

PROPONOWANY PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO  ROD W 2016R.

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2015 r. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) .
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 rok.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD przez Komisję Rewizyjną ROD za 2015 r. wraz z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania.
 9. Projekt planu pracy na 2016 rok.
 10. Projekt preliminarza finansowego na 2016 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2015 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2015 r.
 15. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2015 r.
 16. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2016r.
 17. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców*,
 18. Uchwalenie planu pracy na 2016r.
 19. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2016r.
 20. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 21. Sprawy różne.
 22. Zakończenie obrad.

* Tylko w przypadku podjęcia inwestycji

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu

w dniach  11.04.2016r i 15.04.2016r.

godz. Od 16.00 do 18.00

This entry was posted on 20 marca 2016.

ODPADY KOMUNALNE – INFORMACJA

Zarząd ROD Zielony Jawor informuje działkowców , że od dnia 01.11.2015r. do dnia 30.03.2016r. pojemniki na odpady komunalne zostaną usunięte.

Zarząd ROD

This entry was posted on 2 października 2015.

NOWY STATUT PZD

KRS zarejestrował nowy statut PZD – 14.09.2015

9 września 2015r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) zarejestrowany został statut PZD uchwalony 2 lipca br. przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD (STATUT dostępny tutaj) Tym samym spełniono obowiązek wynikający z art. 68 ustawy o ROD, a więc uchwalono – w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – nowy statut na zasadach określonych w dotychczasowym statucie, a także zarejestrowano go w KRS (zobacz dokument).

This entry was posted on 2 października 2015.

Uchwały podjęte przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – 08.07.2015

Uchwały podjęte przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD – 08.07.2015

2 – 3 lipca w Warszawie odbył się XII Krajowy Zjazd Delegatów. Zjazd uchwalił statut PZD, wybrał nowe władze Związku oraz podjął następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1 w sprawie uchwalenia statutu PZD (Statut PZD)
 2. Uchwała nr 2 w sprawie upowaznienia KR PZD do zmiany statutu PZD
 3. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności KR PZD w kadencji 2012 – 2015
 4. Uchwała nr 4 w sprawie absolutorium dla KR PZD
 5. Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w kadencji 2012 – 2015
 6. Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Rozjemczej PZD w kadencji 2012 – 2015
 7. Uchwała nr 7 w sprawie ustalenia składów liczbowych organów jednostki krajowej Związku
 8. Uchwała nr 8 w sprawie Programu PZD na kadencję 2015 – 2019
This entry was posted on 10 lipca 2015.

Projekt statutu PZD – 26.06.2015

Projekt statutu PZD – 26.06.2015

25 czerwca br. na XXX posiedzeniu Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę o zaakceptowaniu treści projektu statutu PZD i zdecydowała o przedłożeniu go XII Krajowemu Zjazdowi Delegatów PZD z wnioskiem o jego uchwalenie. Treść uchwały i projekt statutu PZD znajduje się w załączonych plikach.

 

This entry was posted on 29 czerwca 2015.

Dotacje Unijne dla ROD

Uchwała KR PZD w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD – 26.06.2015

UCHWAŁA NR 3/XXX/2015

KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia założeń dla struktur PZD w zakresie pozyskiwania środków unijnych na potrzeby PZD i ROD

Rodzinne ogrody działkowe spełniają szereg ważnych funkcji ekologicznych, ochronnych i estetycznych niezbędnych każdemu człowiekowi. Pozwalają obcować na co dzień z przyrodą i odpoczywać na łonie natury. Mają także duży wpływ na poprawę warunków socjalnych społeczności lokalnej. Dlatego też słuszne, a nawet konieczne, jest podjęcie przez jednostki organizacyjne PZD działań zmierzających do uzyskania pomocy ze środków unijnych. Biorąc pod uwagę powyższe, Krajowa Rada PZD postanawia:

§ 1.

Uznać za konieczne przystąpienie wszystkich struktur PZD do programów unijnych, w celu pozyskiwania środków na budowę nowej infrastruktury i rozwój wszechstronnych działań, z pożytkiem dla działkowych rodzin i społeczności miast.

§ 2.

Stwierdzić, iż niezbędne jest stworzenie w PZD wspólnego systemu pozyskiwania środków unijnych począwszy od Krajowej Rady PZD, po okręgowe zarządy PZD i zarządy ROD.

§ 3.

Zobowiązać okręgowe zarządy PZD do przygotowania własnych programów w zakresie pozyskiwania środków unijnych, przyjęcie ich przez Prezydia OZ PZD oraz ich wdrażania wśród zarządów ROD.

§ 4.

Zobowiązać Krajową Radę PZD i okręgowe zarządy PZD do podjęcia stosownych decyzji w sprawach kadrowych, zapewniających merytoryczną obsługę w zakresie korzystania z programów unijnych, upowszechniania w tym zakresie wiedzy w Związku, przygotowania odpowiednich projektów, w celu złożenia wniosków, realizacji celów i rozliczenia zadania. 

§ 5.

Zobowiązać Prezydium KR PZD do opracowania uchwały w sprawie skanalizowania komórek i stanowisk w strukturach Związku zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych, w taki sposób, aby każda jednostka mogła korzystać z pomocy i porady kompetentnej komórki. Przyjęty system prawny winien pozostawać w zgodzie z ustawą o ROD oraz statutem PZD.

§ 6.

Uznać powyższe działania za priorytetowe dla wszystkich struktur Związku, gdyż pozyskiwanie środków unijnych to ogromna możliwość zagospodarowania i modernizacji ogrodów działkowych, a także włączenie ogrodów w system funkcjonowania miast.

§ 7.

Przyjąć wytyczne do niniejszej uchwały w zakresie:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

I WICEPREZES                                              PREZES

/-/Tadeusz JARZĘBAK                       /-/Eugeniusz KONDRACKI

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2015 r.

This entry was posted on 29 czerwca 2015.