OPŁATY W 2020r.

Opłaty w 2020 roku obowiązujące w ROD „Zielony Jawor” w Jaworze

Zarząd ROD im. „Zielony Jawor „ w Jaworze na podstawie  podjętej  uchwały  Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy z dnia 16 marca 2020 w sprawie przesunięcia terminów walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19 postanawia :
– przesunąć termin walnego zebrania do dnia 31.07.2020r.
– ustalić opłaty ogrodowe przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r. w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnego zebrania w roku 2019.

1.Opłata członkowska – 6 zł/osoba – (w przypadku gdy oboje małżonkowie są członkami 3 zł/osoba);  

Opłaty zatwierdzone przez Walne Zebranie w dniu 11.05.2019r.:

Uchwała nr 06/WZ/2019 z dnia 11.05.2019

1.Opłata ogrodowa od m/2 powierzchni użytkowej – 0.35zł.;

Uchwała nr 08/WZ/2019 z dnia 11.05.2019

  2.Opłata za odbiór odpadów komunalnych i utrzymanie czystości – 5.5 zł.;

Uchwała nr 07/WZ/2019 z dnia 11.05.2019

3.Opłata energetyczna przeznaczona na pokrycie pobranej energii od działki podłączonej do prądu w roku 2018/2019 – 30zł.

Uchwała nr 12/WZ/2019 z dnia 11.05.2019

4.Opłata na fundusz remontowy w roku 2019 od działki  – 20zł.  :

Uchwała nr 15/WZ/2019 z dnia 11.05.2019

5.Opłata ogrodowa na zadanie inwestycyjne pn. „Elektryfikacja Ogrodu” –  Walne Zebranie Sprawozdawcze ustala , że działkowiec , który nie ureguluje  opłaty na zadanie inwestycyjne pn. „Elektryfikacja Ogrodu” do dnia 31.06.2019r. w kwocie 400,34 zł. nie będzie ponosił skutków wypowiedzenia umowy dzierżawy zgodnie ze Statutem PZD.   Od  01.07.2019r.  działkowiec , który nie uregulował opłaty w wyznaczonym terminie ,a będzie  chciał się podłączyć do prądu jest zobligowany zapłacić kwotę w wysokości 600 zł.

Ponadto w roku nabycia prawa do działki  działkowiec uiszcza opłaty ogrodowe   o których mowa w §147 ust 1. pkt 1 oraz pkt 2  statutu PZD-  wpłacają:

1). Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §147 ust. 1 pkt 1, podwyższoną o kwotę określoną przez zarząd ROD ( opłata inwestycyjna) – 150 zł/osoba

2). Opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie wydatków, o których mowa w §147 ust. 1 pkt 2, podwyższoną o kwotę określoną przez  okręgowy zarząd PZD  ( dawne wpisowe) – 200 zł/osoba

Wpłaty należy dokonywać na numer konta :

Nr.  07 8647 0007 0000 0983 2000 0001

Opłaty za działki można dokonywać bez PROWIZJI w Banku Spółdzielczym

przy  ul. Wrocławskiej 2 lub w placówce przy  ul. Gagarina  3.

Wpłat należy dokonywać do 30 czerwca 2020r. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu należności na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Jaworze.

  Od dnia 01 lipca  2020r. są naliczane odsetki za zwłokę.

Uprzejmie prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

Nie dokonanie opłat w wyznaczonych terminach będzie skutkowało konsekwencjami zgodnie z Regulaminem ROD oraz Statutem PZD